Category: Gemeente (page 1 of 28)

Begroting 2021 gemeente Westerkwartier: college handhaaft ambities in onzekere tijden

Begroting 2021 gemeente Westerkwartier: college handhaaft ambities in onzekere tijden

WESTERKWARTIER – Het college van de gemeente Westerkwartier kiest ook het komende jaar voor ambitie ook al moet het bijna € 3,9 miljoen ombuigen in 2021. Met de koers en keuzes die het college maakt in deze begroting voor 2021, wil het recht doen aan de situatie waarin de gemeente nu verkeert.

Westerkwartier is een nieuwe gemeente, het college wil deze goed op de kaart zetten. Ook wil het college inwoners en ondernemers perspectief blijven bieden, juist in deze onzekere tijd.

Ambitieus
Daarom kiest het college voor het zoveel mogelijk handhaven van haar ambities en wil het de koers die is uitgezet met het collegeprogramma vasthouden en op onderdelen intensiveren. Het zet in op woningbouw in de hele gemeente. Het college wil inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen vooruitzicht blijven bieden. Door te blijven investeren in goede voorzieningen voor inwoners, in detailhandel, recreatie en toerisme, verenigingsleven, klimaat, infrastructuur, jeugd, kwetsbare inwoners, sportvoorzieningen en in cultuur. De bestaande maatregelen rond leefbaarheid blijven overeind staan. Zo maakt het college bewust de keuze de tarieven voor de verenigingen voor het gebruik van accommodaties in deze toch al moeilijke periode niet extra te verhogen.

Pakket aan maatregelen
Het college heeft maatregelen geïnventariseerd op drie hoofdonderdelen: scherp kijken naar de ambities, gericht keuzes maken in het bestaand beleid en bepalen welke mogelijkheden er zijn aan de inkomstenkant. Gerekend over vier jaren gaat het om in totaal € 9,5 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen inzake ambities, € 5,3 miljoen inzake bestaand beleid en € 1,05 miljoen inzake inkomsten (startend in 2022).

Het college presenteerde afgelopen week een pakket aan maatregelen dat recht doet aan haar ambities en deze daar waar mogelijk vertraagt en bijstelt. Ook het bestaand beleid is goed tegen het licht gehouden en dit leidt er toe dat het pakket aan maatregelen de gemeente financieel meer ruimte geeft. Het college ziet zich wel genoodzaakt de eerder voorgenomen verhoging van de OZB met 5% in 2021 en 2022 te handhaven. De OZB in het Westerkwartier blijft hiermee ook in 2021 onder het Groninger gemiddelde.

Gunstiger meerjarenbeeld door nu in te grijpen
Door het omvangrijke ombuigingspakket van het college ziet het financiële beeld van de gemeente er in 2023 en 2024 weer gunstiger uit, maar laat 2021 nog een tekort zien. Het college wil dan ook niet nog meer bezuinigen en diep ingrijpen, omdat dat veel onrust en onzekerheid met zich mee kan brengen.

Wethouder Financiën Bert Nederveen: “We willen een degelijk financiële gemeente zijn en blijven. De financiële situatie maakt het nodig dat we scherp naar onze inkomsten en uitgaven kijken. Dat hebben we gedaan aan de hand van onze strategie uit de door de raad vastgestelde perspectiefnota. Deze lijn houden we vast en hiermee willen we vooral onze inwoners waar mogelijk enige zekerheid geven.”

Kansen pakken met vinger aan de pols
Door de aard van de maatregelen voorkomt het college zware ingrepen al blijft het besturen en rekenen met onzekerheden. Deze onzekerheden zijn onder meer de financiële gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek naar extra (of minder) middelen voor jeugdhulp, de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden en de koers van het nieuwe kabinet dat in 2021 aantreedt en het effect daarvan op het gemeentefonds voor 2022.

Wethouder Bert Nederveen: “We kijken naar de kansen die we kunnen pakken door samen te werken met lokale, regionale of landelijke partners. We zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering om onze voorgenomen plannen uit te voeren en natuurlijk ook om projecten voor onze mooie gemeente Westerkwartier te realiseren. Maar helaas zijn er ook veel financiële onzekerheden. We zullen de vinger dus aan de pols blijven houden.”

Woensdag 28 oktober en woensdag 11 november is de behandeling van de Begroting 2021 gemeente Westerkwartier in het raadsoverleg en in de gemeenteraad. Op dinsdag 27 oktober is er ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. De  begroting is te vinden op www.westerkwartier.nl/begroting.

Het bericht Begroting 2021 gemeente Westerkwartier: college handhaaft ambities in onzekere tijden verscheen eerst op InfoLeek.

Forse stroomstoring in het Westerkwartier, circa 1000 huishoudens getroffen

Forse stroomstoring in het Westerkwartier, circa 1000 huishoudens getroffen

WESTERKWARTIER – Omstreeks 12:13 uur is er een stroomstoring ontstaan in het Westerkwartier.

Circa 1000 huishoudens in de regio van Leek, Marum, Niebert, Nuis, Boerakker en Tolbert zitten momenteel zonder stroom. Netbeheerder Enexis is op de hoogte en momenteel bezig met het zoeken naar de oorzaak en het herstellen van de spanning.

De verwachting is nu dat de storing rond 14.15 uur weer opgelost zal zijn.

Het bericht Forse stroomstoring in het Westerkwartier, circa 1000 huishoudens getroffen verscheen eerst op InfoLeek.

Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum

Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum

MARUM – Donderdagmiddag 8 oktober heeft wethouder Bert Nederveen op initiatief van Sociaal Werk De Schans een eerste Zwaaisteen geplaatst op de hoek Nachtegaalstraat/Langestraat bij Zonnehuis De Hoorn in Marum.

Deze stoeptegel met een vrolijke zwaaihand nodigt voorbijgangers uit te zwaaien naar de bewoner(s) waar de sticker voor het huis ligt en naar anderen die ze op hun route tegenkomen. Met het plaatsen van de zwaaisteen als symbool vragen de gemeente en Sociaal Werk De Schans blijvende aandacht voor nabuurschap: omkijken en zwaaien naar elkaar.

Afsluiting ‘Week tegen Eenzaamheid’
Op 8 oktober sluit de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Door het hele land is afgelopen week extra aandacht geweest voor het thema Eenzaamheid. De gemeente en De Schans willen de trend van eenzaamheid doorbreken en geven de ‘Week tegen Eenzaamheid’ met het plaatsen van de zwaaistenen een passend vervolg. De medewerkers van De Schans plaatsen de komende tijd meer zwaaistenen in de gemeente. Daarnaast verspreiden ze raamtekeningen met een zwaaihand en organiseren ze een zwaai-expeditie voor kinderen in de komende periode.

Wethouder Bert Nederveen: “We willen met deze acties bereiken dat inwoners op (gepaste) afstand dichtbij zijn. Vooral in deze coronatijd moeten we zorgen dat we aan en om elkaar blijven denken.”

Eén tegen Eenzaamheid
Afgelopen maandag 5 oktober sloot de gemeente Westerkwartier zich officieel aan bij het landelijk actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met ruim 170 andere gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties wil de gemeente hiermee actief de trend van eenzaamheid doorbreken.


Het bericht Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum verscheen eerst op InfoLeek.

Online dienstverlening van de gemeente dit weekend niet beschikbaar

Online dienstverlening van de gemeente dit weekend niet beschikbaar

WESTERKWARTIER – In verband met het updaten van beveiligingsmaatregelen op de IT systemen van gemeente Westerkwartier is er dit weekend beperkte toegang tot de gemeentelijke dienstverlening.

Vanaf vrijdagmiddag 9 oktober tot en met zondagmiddag 11 oktober is niet mogelijk om via www.westerkwartier.nl online diensten aan te vragen.

Het is dit weekend bijvoorbeeld niet mogelijk om: 

    • Online een verhuizing, geboorte en/of huwelijk door te geven
    • Online een aanvraag van een milieupas/uittreksels/Tozo/meerkostenregeling etc. te doen

Het online inplannen van een afspraak blijft wel mogelijk. In de loop van zondag 11 oktober wordt het onderhoud afgerond en is de online dienstverlening via www.westerkwartier.nl weer beschikbaar.

Het bericht Online dienstverlening van de gemeente dit weekend niet beschikbaar verscheen eerst op InfoLeek.

Docent Nijeborg Leek besmet met coronavirus

Docent Nijeborg Leek besmet met coronavirus

LEEK – Gisteren, donderdag 8 oktober, is bekend geworden dat een docent van de Nijeborg is besmet met het coronavirus.

De school heeft dat dezelfde dag nog in een brief aan de ouders laten weten. De betreffende docent maakt het naar omstandigheden goed, laat de school weten. Het bron- en contactonderzoek heeft uitgewezen dat er geen leerlingen en andere docenten 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest van de besmette docent. Hierom hoeven geen andere personen in thuisquarantaine en kan de school vandaag open blijven en zijn de leerlingen gewoon welkom. Volgende week is de school dicht vanwege de herfstvakantie.

Klachten
Als blijkt dat het bron- en contactonderzoek zal moeten worden uitgebreid dan zal de GGD contact opnemen met de school over de procedure. Tot die tijd vraagt de school iedereen zich strikt te houden aan de maatregelen van het RIVM.

Het bericht Docent Nijeborg Leek besmet met coronavirus verscheen eerst op InfoLeek.

College gemeente Westerkwartier wil bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde aankopen

College gemeente Westerkwartier wil bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde aankopen

MIDWOLDE – Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 te Midwolde aan te kopen. Het college heeft met de eigenaar overeenstemming bereikt over aankoop van het terrein door de gemeente.

Met de aankoop wil het college in de eerste plaats rust creëren rondom een al langdurig lopend dossier. Gelet op de gunstige ligging ziet het college kansen voor een hoogwaardige ontwikkeling van het terrein. De mogelijkheden hiervoor gaat de gemeente na aankoop in samenspraak met de omgeving nader verkennen. 

Geschiedenis
Het gebruik en de ontwikkeling van het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 te Midwolde kent een lange en roerige geschiedenis. Een geschiedenis die midden jarig zeventig van de vorige eeuw begon met de vestiging van een sloop- en bouwbedrijf en die de laatste decennia gekenmerkt werd door hinder en overlast voor om- en aanwonenden en langdurige juridische procedures tegen milieuvergunningen. Per 1 februari 2017 zijn de bouw- en sloopactiviteiten op het terrein gestaakt. 

Bestemming
Begin 2018 heeft het college van de voormalige gemeente Leek met de eigenaar van het terrein afspraken gemaakt over het verwijderen van puinafval, het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit en het zo nodig saneren van een eventuele verontreiniging. Aangezien de eigenaar niet verplicht was deze activiteiten uit te voeren, is afgesproken dat het college daarvoor een tegenprestatie levert. De eigenaar wil het terrein graag verkopen en loopt daarbij aan tegen de beperkte gebruiksmogelijkheden die de huidige bestemming biedt. Afgesproken is dat het college zich zal inspannen de huidige maatbestemming (sloop- en bouwbedrijf) te wijzigen in een algemene bedrijvenbestemming.

Gebleken is dat bij veel aan- en omwonenden van het terrein weinig tot geen draagvlak aanwezig is voor een algemene bedrijvenbestemming. De vrees is dat ook in de toekomst hinder en (geluids-) overlast wordt ondervonden. Doorgaan op de ingeslagen weg lijkt een garantie op nieuwe en langdurige juridische procedures die alleen maar verliezers oplevert. Bovendien ziet het college kansen voor een hoogwaardige(r) ontwikkeling van het terrein.

Herontwikkeling
Het college heeft zich daarom beraden op de vraag of zij door wil gaan op de ingeslagen weg. Zij is daarbij tot de conclusie gekomen dat een koerswijziging gewenst is. Een koerswijziging waarbij de gemeente de regie pakt op de inhoud en het proces tot herontwikkeling van het terrein. Die regierol kan volgens het college het beste worden ingevuld als de gemeente eigenaar is van het terrein. Het college is daarvoor het gesprek aangegaan met Dusness Onroerend Goed BV, de huidige eigenaar van het terrein. Partijen zijn het eens geworden over aankoop door de gemeente. Ingeval van aankoop vervalt de inspanningsverplichting van het college om de huidige bestemming te wijzigen. Partijen verlenen elkaar finale kwijting.

 Onderzoek
Als de raad instemt met de aankoop voert de gemeente in samenspraak met de omgeving een onderzoek uit naar de mogelijkheden om te komen tot een hoogwaardige invulling van het terrein. Naast het beschikbaar stellen van het voor de aankoop benodigde investeringskrediet, stelt het college de raad daarom ook voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Het bericht College gemeente Westerkwartier wil bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde aankopen verscheen eerst op InfoLeek.

Brief van burgemeester Ard van der Tuuk aan de inwoners van het Westerkwartier

Brief van burgemeester Ard van der Tuuk aan de inwoners van het Westerkwartier

Beste Westerkwartierders,

Vorige week zijn landelijk verscherpte maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Het aantal besmettingen is in onze gemeente relatief laag, maar gemeentegrenzen zijn geen echte grenzen. Ons werk, onze familie en onze vrienden bevinden zich ook buiten het Westerkwartier. Daarom moeten ook wij, hoe lastig dat ook is, ons aan de maatregelen houden. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet sneller verspreidt, de zorg niet overbelast raakt en de economische gevolgen niet nog groter worden.

De extra maatregelen geven ook extra veel onzekerheid. Onze bedrijven, sportclubs, cultuurinstellingen en dorpsverenigingen kennen veel zorgen. Hoe gaan we met de maatregelen om? Wat betekent dit financieel? Ook binnen gezinnen leeft onzekerheid. Blijft mijn familie gezond? Behoud ik mijn baan? Hoe helpen we jongeren om zich aan de maatregelen te blijven houden?

In de bestrijding van corona hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid. Alleen zo houden we onze geliefden, onze ouders, opa’s en oma’s, vrienden, buren en collega’s gezond. Maar we moeten ook aandacht blijven houden voor de mentale gevolgen en de eenzaamheid die mensen hierdoor kunnen ervaren.

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Er zijn mensen die hun baan hebben verloren. Zaken die het leven mooi maken, zoals diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten, theatervoorstellingen, vakanties gaan niet door. Het is belangrijk om daar met zijn allen bij stil te staan. Daarom sluit ik me graag aan bij de landelijke actie ‘Aandacht voor elkaar’. Een periode waarin we aandacht hebben voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona.

Daarom bel ik in het kader van ‘Aandacht voor elkaar’ vandaag met enkele inwoners uit onze gemeente, die op verschillende manieren te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Maar er zijn veel meer mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Daarom roep ik u als Westerkwartierder op om deze week ook iemand te bellen. Iemand waarvan u weet dat hij of zij een telefoontje goed kan gebruiken. Zo laten we met een klein gebaar weten dat we ze niet vergeten.

Ik hoop van harte dat u mee doet.

Vriendelijke groet,

Ard van der Tuuk
Burgemeester Westerkwartier

Het bericht Brief van burgemeester Ard van der Tuuk aan de inwoners van het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt verkeerslessen basisschool Marum

Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt verkeerslessen basisschool Marum

MARUM – Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt maandag 21 september OBS De Springplank in Marum. Ze komt daar kijken hoe Verkeerswijzer Groningen, dat vijf jaar bestaat, verkeerslessen organiseert voor alle groepen.

Schoolbezoek
Op OBS De Springplank krijgt de minister verschillende verkeerseducatie-activiteiten te zien.
• Groep 1 en 2 kijken naar de theatervoorstelling Paolo de Zebratemmer.
• Groep 3 en 4 krijgen de praktijkles ‘Spelend leren fietsen’.
• Groep 5 en 6 krijgen een interactieve les over de dode hoek
• Groep 7 en 8 volgen een interactieve les over (niet) appen op de fiets.

De pers is van harte uitgenodigd om dit bezoek bij te wonen vanaf 13.45 uur aan het Malijksepad 4 in Marum. In verband met het coronavirus kan dit alleen bij de les die buiten gegeven wordt: spelend leren fietsen. Minister Cora van Nieuwenhuizen is beschikbaar voor een interview. Ook gedeputeerde Fleur Gräper- van Koolwijk is hierbij aanwezig.

Aanmelden
Om rekening te kunnen houden met de anderhalve meter afstand en andere beperkingen rondom het coronavirus, waarderen we het als u zich van te voren aanmeldt. Dit kan bij communicatieadviseur Evelien Hofman via w.e.hofman@provinciegroningen.nl of telefoonnummer 06 – 50 19 38 40.

Over Verkeerswijzer Groningen
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl.

400.000 verkeersdeelnemers
Verkeerswijzer Groningen is opgericht om te zorgen dat alle verkeersdeelnemers, van 0 tot 100 en van driewieler tot trekker, veiliger de weg op kunnen gaan. Dat doen we met verkeerseducatie, campagnes en trainingen. Sinds de oprichting, vijf jaar geleden, bereikte Verkeerswijzer Groningen 400.000 verkeersdeelnemers in de provincie Groningen.

Het bericht Minister Van Nieuwenhuizen bezoekt verkeerslessen basisschool Marum verscheen eerst op InfoLeek.

Grootse opening van gloednieuw kippenhok bij stichting Vredewold in Leek

Grootse opening van gloednieuw kippenhok bij stichting Vredewold in Leek

LEEK – Op de afdelingen ’t Piepke en de Dam van stichting Vredewold heeft afgelopen vrijdag 11 september een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. Door personeel, naasten en plaatselijke middenstand is de opening van het nieuwe, luxe kippenresort een feit!

Een kippenhok was voor stichting Vredewold niet nieuw. Er stond een kippenhok waar kippen, metname door de zorg van bewoner dhr. Vorenkamp, een zorgeloos bestaan konden leiden. Echter raakte het oude kippenhok in verval waardoor de kippen door omstandigheden op een dag waren verdwenen. Dhr. Vorenkamp was hierdoor erg van slag.

Verrassing
De recente verjaardag van dhr. Vorenkamp is dan ook voor zijn familie en het verzorgend personeel van de afdeling, aanleiding geweest zich in te zetten voor een nieuw kippenverblijf. Zij hebben vrijwilligers Anjo, Henk en Herald bereid gevonden om noeste arbeid te verrichten en plaatselijke bedrijven hebben belangeloos bijgedragen aan de realisatie van het verblijf. Polling houthandel Zevenhuizen, Welkoop Marum, Otter dierenspeciaalzaak Leek, Duizendknoop hoveniersbedrijf Oldehove en Loonbedrijf Stuut Jonkersvaart waren allen bereid materiaal, machines en mankracht te leveren.

Officieel geopend
Tussen de vlaggen en ballonnen, en onder toeziend oog van de nodige toeschouwers, kon dhr. Vorenkamp vrijdag het kippenhok officieel voor geopend verklaren! Bewoners van afdeling ’t Piepke en de Dam hebben dus de zorg een vijftal huisdieren er bij gekregen. Volgens bewoners zal dit echter ‘een eitje zijn’. Sinds de kippen hun rentree hebben gemaakt bij Stichting Vredewold is dhr. Vorenkamp weer veel vrolijker aanwezig. En ook de andere bewoners geven aan de levendigheid erg leuk te vinden.

Het bericht Grootse opening van gloednieuw kippenhok bij stichting Vredewold in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Bedrijfsleider Jos Deinum van Jumbo Industriepark vertrekt na 6 jaar

Bedrijfsleider Jos Deinum van Jumbo Industriepark vertrekt na 6 jaar

LEEK – Jumbo Westerkwartier, Jumbo Grootwinkelplein; verschillende ideeën voor een nieuwe naam hebben de revue gepasseerd tijdens de bouw. Dat het uiteindelijk toch bij “gewoon” Jumbo Leek Industriepark is gebleven, laat goed zien dat de kern van deze grote en moderne supermarkt nog altijd gelijk is aan hoe het was in de compactere variant.

Want hoewel de winkel groter, ruimer en gebruiksvriendelijker is geworden, zijn de vaste gezichten nog altijd hetzelfde (plus nog wat extra uiteraard). Dat de opening soepel verliep en dat zowel vaste als nieuwe klanten zich al snel thuis voelden, is dan ook geheel aan deze medewerkers te danken.

Ontwikkeling
Medewerkers die stuk voor stuk bij Jumbo Leek de Maripaan Groep de kans krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling binnen de winkel. Zo ontwikkelt een van kassadames een goede start in de communicatiewereld door zich bezig te houden met onder andere de Facebookpagina en stort een studente facility management zich tegenwoordig op het aannemen van nieuwe collega’s. “Zolang we de mogelijkheden ertoe hebben, zullen we altijd helpen aan de ontwikkeling van onze medewerkers”, vertelt bedrijfsleider Jos Deinum. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat een bijbaantje ook bij kan dragen aan hun toekomstige droombanen”.

Gele Strijders
Zo zelfstandig als de medewerkers worden tijdens hun werk, werd ook duidelijk toen ze zich niet lieten afschrikken door de coronacrisis. Al snel werden namelijk de ‘Gele Strijders’ geboren en werd alles op alles gezet om de veiligheid van zowel klant als collega te garanderen, waarbij het uitdelen en schoonmaken van winkelwagens het meeste stof deed opwaaien. En hoewel niet iedereen dit aanvankelijk kon waarderen, loopt dit inmiddels gesmeerd en zijn de medewerkers trots op elkaar én op de klanten, “want alleen samen kunnen we in deze tijd de winkel draaiende houden”.

Vertrek naar Drachten
Deinum zelf zal deze filosofie binnenkort gaan toepassen in Jumbo Drachten. Na ruim zes jaar neemt hij namelijk afscheid van het Industriepark en draagt hij het stokje over aan zijn collega Marco. Hij wenst zijn opvolger veel succes, maar vooral erg veel plezier in de meest complete winkel van Leek!

 

 

Het bericht Bedrijfsleider Jos Deinum van Jumbo Industriepark vertrekt na 6 jaar verscheen eerst op InfoLeek.

Older posts

© 2020 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑