College gemeente Westerkwartier wil bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde aankopen

MIDWOLDE – Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 te Midwolde aan te kopen. Het college heeft met de eigenaar overeenstemming bereikt over aankoop van het terrein door de gemeente.

Met de aankoop wil het college in de eerste plaats rust creëren rondom een al langdurig lopend dossier. Gelet op de gunstige ligging ziet het college kansen voor een hoogwaardige ontwikkeling van het terrein. De mogelijkheden hiervoor gaat de gemeente na aankoop in samenspraak met de omgeving nader verkennen. 

Geschiedenis
Het gebruik en de ontwikkeling van het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 te Midwolde kent een lange en roerige geschiedenis. Een geschiedenis die midden jarig zeventig van de vorige eeuw begon met de vestiging van een sloop- en bouwbedrijf en die de laatste decennia gekenmerkt werd door hinder en overlast voor om- en aanwonenden en langdurige juridische procedures tegen milieuvergunningen. Per 1 februari 2017 zijn de bouw- en sloopactiviteiten op het terrein gestaakt. 

Bestemming
Begin 2018 heeft het college van de voormalige gemeente Leek met de eigenaar van het terrein afspraken gemaakt over het verwijderen van puinafval, het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit en het zo nodig saneren van een eventuele verontreiniging. Aangezien de eigenaar niet verplicht was deze activiteiten uit te voeren, is afgesproken dat het college daarvoor een tegenprestatie levert. De eigenaar wil het terrein graag verkopen en loopt daarbij aan tegen de beperkte gebruiksmogelijkheden die de huidige bestemming biedt. Afgesproken is dat het college zich zal inspannen de huidige maatbestemming (sloop- en bouwbedrijf) te wijzigen in een algemene bedrijvenbestemming.

Gebleken is dat bij veel aan- en omwonenden van het terrein weinig tot geen draagvlak aanwezig is voor een algemene bedrijvenbestemming. De vrees is dat ook in de toekomst hinder en (geluids-) overlast wordt ondervonden. Doorgaan op de ingeslagen weg lijkt een garantie op nieuwe en langdurige juridische procedures die alleen maar verliezers oplevert. Bovendien ziet het college kansen voor een hoogwaardige(r) ontwikkeling van het terrein.

Herontwikkeling
Het college heeft zich daarom beraden op de vraag of zij door wil gaan op de ingeslagen weg. Zij is daarbij tot de conclusie gekomen dat een koerswijziging gewenst is. Een koerswijziging waarbij de gemeente de regie pakt op de inhoud en het proces tot herontwikkeling van het terrein. Die regierol kan volgens het college het beste worden ingevuld als de gemeente eigenaar is van het terrein. Het college is daarvoor het gesprek aangegaan met Dusness Onroerend Goed BV, de huidige eigenaar van het terrein. Partijen zijn het eens geworden over aankoop door de gemeente. Ingeval van aankoop vervalt de inspanningsverplichting van het college om de huidige bestemming te wijzigen. Partijen verlenen elkaar finale kwijting.

 Onderzoek
Als de raad instemt met de aankoop voert de gemeente in samenspraak met de omgeving een onderzoek uit naar de mogelijkheden om te komen tot een hoogwaardige invulling van het terrein. Naast het beschikbaar stellen van het voor de aankoop benodigde investeringskrediet, stelt het college de raad daarom ook voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Het bericht College gemeente Westerkwartier wil bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde aankopen verscheen eerst op InfoLeek.